Wspólnoty neokatechumenatu w katedrze

Takich tłumów w bielskiej katedrze jakie były w czwartek 14 września już dawno nie widziałem. Wspólnoty neokatechumenatu z diecezji bielsko- żywieckiej oraz archidiecezji katowickiej rozpoczęły nowy rok formacyjny. W uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Roman Pindel wraz z kapłanami zajmującymi wspólnotami neokatechumenatu.Podczas Mszy św. dziękowano za owoce dotychczasowej ewangelizacji, słuchano także komentarzy katechistów głoszonych przed czytaniami, przez Mirosławę i Tadeusza Budzich, którzy są odpowiedzialnymi za wspólnoty w diecezji bielsko – żywieckiej i archidiecezji katowickiej. W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do drugiego czytania (Flp. 2 , 6- 11) oraz Ewangelii (J 3, 13 -17),analizując termin „ewangelizacja”, zwrócił uwagę na różne metody głoszenia Dobrej Nowiny. Wymieniając niektóre przykłady wspólnot i ruchów ewangelizacyjnych, zauważył jednocześnie, że nie brakuje sytuacji, gdy ludzie wychowani i dojrzewający w innej wierze przechodzą do Kościoła katolickiego, znajdując w nim pełnię i bogactwo. Dając przykład trzech spotkanych osób, które przeszły do Kościoła katolickiego,wskazując na konkretny przypadek jednej z takich osób, ks. biskup Roman cytował słowa nawróconego mężczyzny, który zrozumiał dopiero w Kościele katolickim, że krzyż jest „bardzo życiodajny”.
W dalszej części homilii ks. biskup Roman Pindel powiedział: „Po ludzku krzyż będzie wyśmiany i niezrozumiały. A jednak ludzie wierzą, przyjmują wiarę i zbawienie, kiedy się im powie, że Jezus umarł na krzyżu. Pójście za Jezusem w wierze polega także na tym, żeby przyjmować krzyż, który jest dawany – nieraz codziennie, czasami przez wiele lat, innym razem zwala się nas w jednym momencie i przytłacza nas”. Na zakończenie ks. biskup Roman zachęcił, by głosić Ewangelię i jednocześnie pamiętać o mocy zawartej w krzyżu, „który wydaje się być tematem wstydliwym”. „W krzyżu, w Tym, który na nim umarł, jest nasze zbawienie!” Na zakończenie Mszy świętej ks. biskup Roman Pindel udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa, a po którym błogosławił dzieci uczestniczące w raz z rodzicami w uroczystej Eucharystii.

X